Модул 7: Важни съображения при проблеми с поведението и привързаността в случаите на неврологични разстройства и обучителни трудности в детска възраст

Това е модулът, с който довършваме прегледа на етапите от естествената траектория на развитие на мозъка, като ще се фокусираме върху анатомията и физиологията на някои специфични невронни мрежи от префронталния кортекс.
Въпреки че разгледахме вече тези невронни мрежи, сега ще подходим към тях от практическа гледна точка, като целта ни ще е функционално да измерим всяка една от тях и в двете мозъчни полукълба, за да идентифицираме специфични дефицити, които да свържем със специфични симптоми. На следващ етап ще се фокусираме върху това, което може да се направи, за да се адресират тези мрежи с цел възстановяване на баланса и интеграция. Тези пет основни мрежи, които включват премоторната кора, челните зрителни полета, дорзолатералния префронтален кортекс, орбитофронталния кортекс и предния сингулат, формират основата на всяко човешко поведение. Те са още основният източник и на всяко абнормно човешко поведение. Поради тази причина, специфичното им адресиране е най-висшата форма на функционална неврология. Ще опишем в детайли неврологията на поведението, емоциите, привързаността и развитието на личността. Курсистите също така ще се запознаят с мощни позитивни психологически принципи и мотивационни техники, които ще могат да използва лично и професионално. Те ще разберат от първа ръка неврологичните и хемисферни съображения, свързани с Теорията на поведението и привързаността при деца и възрастни. Ще навлезем в дълбочина във функционалността на всички мозъчни нива и също така ще обхванем оста „мозък-имунна система“. След това ще преминем към правилата, ценностите и поставянето на цели във всяко едно семейство и към изработването на позитивна програма за него. Също така ще разгледаме в детайли Системата за социална ангажираност. Знанията от този модул могат да се приложат еднакво добре и при деца, и при възрастни и всеки професионалист може да ги използва ежедневно в практиката си. Обучаващият се ще изследва и оцени своя собствен стил на привързване и ще разбере как той влияе на отношенията му с останалите хора в живота му. Това е един от най-силните модули в курса, защото ще ви даде експертно разбиране за нормалното и абнормното човешко поведение и взаимоотношения и ще ви научи как целево да променяте дадено поведение. Както във всеки модул, и тук ще минем през специфични терапевтични протоколи за конкретни разстройства, в случая -на привързаността, поведението и способностите за учене. Ще разберем и с какви инструменти разполага в тази връзка „Дигиталното здраве“ (като виртуална реалност, компютърни игри, различни звукови честоти и лазер).