Политика на Бисквитките

на “РДМ 2019” ООД
относно обучението на деца по системата
МЕЛИЛО МЕТОД

“РДМ 2019” ООД (наричано по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ“), ЕИК 205682651, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе“ N30, бл. Балкан, вх. Д, ет. 2, ап.5, предоставя услуги по обучение на деца по системата МЕЛИЛО МЕТОД съгласно настоящите Общи Условия. Родител или настойник (наричан по-долу “ВЪЗЛОЖИТЕЛ“), който желае да запише детето си (наричано по-долу “ДЕТЕТО“) да се обучава по тази система, следва да приеме настоящите Общи Условия, които имат характер на договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВАТ ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява да осигури провеждането на курс на обучение за ДЕТЕТО по СИСТЕМАТА МЕЛИЛО МЕТОД (наричан по-долу “ПРОГРАМАТА“), в специализиран център за обучение, избран от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ измежду предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да избере да провежда сам програмата в домашни условия.
Чл. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ попълва формуляри и въпросници, изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в които посочва данни за ДЕТЕТО си, необходими за да му бъде изготвена ПРОГРАМАТА.
Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ организира провеждането на тестове и оценка на ДЕТЕТО в центъра, необходими за да му бъде изготвена ПРОГРАМАТА. Тестовете и оценките се извършват от д-р Робърт Мелило или от обучен по МЕТОДА МЕЛИЛО член на екипа на центъра.
Чл. 4. ПРОГРАМАТА в центъра се провежда в групи до 6 деца.
Чл. 5. Обща информация за ПРОГРАМАТА се съдържа в уебсайта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Конкретната ПРОГРАМА на всяко дете е индивидуална и се прави на базата на резултатите от оценката по Чл. 2 и Чл. 3 от настоящия договор.
Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
6.1. Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предварителната оценка на ДЕТЕТО по Чл. 2 и Чл. 3;
6.2. Да изготви ПРОГРАМАТА за обучение на ДЕТЕТО по системата МЕЛИЛО МЕТОД в центъра или в домашни условия;
6.3. Да осигури цялостното изпълнение на ПРОГРАМАТА в центъра.
Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
7.1. Да заплати предварително таксата за оценка на ДЕТЕТО.
7.2. Да попълни формулярите и въпросниците, предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
7.3. Да доведе детето в центъра за оценка.
7.4. Да заплати предварително таксата за посещения в центъра
7.5. Да спазва реда, който е писмено обявен за всички родители от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число изискванията за облекло и др., и да следи за това ДЕТЕТО му да спазва тези изисквания. При нарушения от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ДЕТЕТО му ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да отправи писмено предупреждение до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (връчено на място в центъра или изпратено по електронна поща). Ако нарушението се повтори, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да прекрати настоящия договор предсрочно с писмено съобщение без предизвестие съгласно Чл. 11. в настоящите Общи Условия.
Чл. 8. Ако брат или сестра на ДЕТЕТО са вече записани за обучение по програма, предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ДЕТЕТО има право да ползва намаление в размер на 10% (десет процента) от таксата за посещения в центъра.
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изрично заявява, че дава своето съгласие, както и съгласие от името на ДЕТЕТО личните данни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ДЕТЕТО, съдържащи се в документите по Чл. 2 на настоящите Общи Условия, да бъдат обработвани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие със Закона за защита на личните данни. Повече подробности относно политиката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обработване на лични данни се посочва в уебсайта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изрично заявява, че ДАВА или НЕ ДАВА своето съгласие ДЕТЕТО му да бъде снимано по време на занятията по ПРОГРАМАТА от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от контрагентите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (или съответно техни служители), провеждащи занятията по ПРОГРАМАТА. В случай на съгласие ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ (или съответно контрагентите му) е длъжен да покаже направените снимки и видеоматериали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да ползва за обучителни и рекламни цели само тези от направените снимки и видеоматериали, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е дал своето писмено съгласие.
Чл. 11. Този договор се сключва за срок до приключване на ПРОГРАМАТА. Този договор се прекратява предсрочно:
11.1. По взаимно съгласие на страните;
11.2. С двуседмично предизвестие, отправено писмено на място в центъра или по електронна поща от коя да е от двете страни до другата страна. Ако предизвестието е отправено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ платеното възнаграждение за частта от програмата за обучение, която продължава след изтичане срока на предизвестието. Ако предизвестието е отправено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той има право да му се върне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ половината от възнаграждението за частта от програмата за обучение, която продължава след изтичане срока на предизвестието.
11.3. Със съобщение (писмено, връчено на място в центъра или изпратено по електронна поща) без предизвестие от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (или ДЕТЕТО) е нарушил реда, който е писмено обявен за всички родители и деца от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, бил е предупреден от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за нарушението съгласно т. 7.5. в настоящия договор, и е извършил ново нарушение. В този случай платената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ такса не се връща.
Настоящите Общи Условия влизат в сила на 20 януари 2020г. и имат характера на договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Декларация за поверителност Ар Ди Ем 2019 ООД
I. Резюме на декларацията за поверителност
Когато използвате продуктите и услугите на Ар Ди Ем 2019 ООД, вие ни се доверявате с вашата информация. Тази Декларация за поверителност има за цел да ви помогне да разберете какви данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях. Надяваме се, че ще отделите време, за да я прочетете внимателно тъй като съдържанието и е важно. Ар Ди Ем 2019 ООД се грижи за поверителността ви. Поради тази причина събираме и използваме лични данни само, защото са ни необходими, за да Ви предоставим Ар Ди Ем 2019 ООД продукти, услуги, уебсайт, мобилно приложение (колективно “Ар Ди Ем 2019 ООД Услугите”). Съгласно Закона за защита на данните от 1998 г., Общият регламент за защита на данните на ЕС (GDPR) одобрен от Европейския парламент на 14 април 2016 г. и свързаните с тях закони, ние имаме законово задължение да защитаваме личната информация, която събираме от вас.
Вашите лични данни включват информация като:
Име, адрес, Телефонен номер, Име, пол и дата на раждане на детето, което записвате, Имейл адрес, Други събрани данни, които биха могли да ви идентифицират пряко или непряко.
Нашата политика за поверителност също така описва опциите, които Ви предоставяме, за да получите достъп, да актуализирате или да поемете по друг начин контрол върху личните ви данни, които обработваме. Ако имате въпроси относно нашите практики или някое от вашите права, описани по-долу, можете да се свържете с нашия служител по защита на данните (DPO) и нашия екип, като се свържете с нас на office@melillomethod.eu. Тази пощенска кутия активно се следи и управлява.
II. Каква информация събираме
1. Информация която ни предоставяте
1.1 Информация, необходима за използването на Ар Ди Ем 2019 ООД Услугите.
Ние искаме и събираме следната лична информация за вас, когато използвате Ар Ди Ем 2019 ООД Услугите. Тази информация е необходима за адекватното изпълнение на договора между вас и нас и ни позволява да спазваме нашите правни задължения. Без него може да не сме в състояние да Ви предоставим всички искани услуги.
Информация за профила. Когато се регистрирате уебсайта на Ар Ди Ем 2019 ООД, изискваме определена информация, като:
1/ Обръщение: Даваме възможност на клиента сам да избере по какъв начин да се обръщаме към него/нея
2/ Име и Фамилия: За да можем да се обърнем индивидуално към клиента, за да можем да знаем, че всеки е уникален клиент и не злоупотребява с фалшиви регистрации
3/ Имейл: имейл адреса дава възможност на клиента да влиза в своя портал и да променя своите данни, както и да следи плащанията си, записаните часове и да получава достъп до допълнителни услуги
имейл адреса дава възможност на нас и нашите представители да информираме родителя за предстоящи събития, свързани с учебния процес в Ар Ди Ем 2019 ООД, евентуално ако има отменяне на часове или промяна на ден и час на часове, спешни случаи като болест на преподавател, карантина поради болест и други форс мажорни обстоятелства
имейла адреса дава възможност да информираме родителите за предстоящи възможности за ранно записване и ползване на отстъпки и всичко, което може да им е полезно като информация, свързана с учебния процес, както ида ги информираме за предстоящи събития, семинари, които организираме.
Всички тези съобщения (на база имейл адрес) пряко свързани с предоставянето на услугата ни могат да бъдат изпратени и чрез Фейсбук
4/ Връзка с детето: за да знаем родител, гледач/ка или друг роднина на детето е регистриралия се клиент
5/ Град: за да предложим най-удобен за потребителя център
6/ Адрес: За кореспонденция по пощата в това число и за да изпратим ако е необходимо сертификат за завършено ниво.
7/ Телефон: небходим е за информиране на клиента при промяна на часове, отмяна, спешни съобщения и информиране за записване за нов срок и съответно ако могат да ползват промоции в тази връзка да имат информацията навреме
8/ Откъде научихте за нас? тази информация е необходима, за да замерваме ефективността и да подобряваме нашата услуга, както и да таргетираме по-добре своите комуникационни послания към нашите клиенти.
9/ Име на дете: за да можем да се обръщаме към детето по име в час, предлагаме групова, но и персонализирана услуга и е важно да помагаме на децата от малки да свикват с разпознаване на името си, а и ако клиент има записани повезе от едно дете при нас е необходимо да се различават.
10/ Пол на дете: информация, полезна за планиране на учебния процес и за определяне на цвета на брандираните екипи и материали
11/ Рождена дата на дете: важна информация за избора на група. Тъй като групите се формират и по възрастов принцип без дата на раждане не може да с е избере подходящия клас.
1.2 Информацията, която вие решавате дали да ни дадете
Можете да изберете да ни предоставите допълнителна лична информация, за да получите по-добра практическа работа при използване на Ар Ди Ем 2019 ООД Услугите. Тази допълнителна информация ще бъде обработена въз основа на Вашето съгласие.
 • Маркетинг съгласие за получаване на информация по електронна поща, Push Нотификации, Facebook и/или СМС.
 • Съгласие за правене и ползване на снимки – може да ни дадете съгласие да правим снимки и видеа на вас и детето ви, които даползваме за маркетинг, реклама или обучителни цели
 • Друга информация = може да решите да ни предоставите друга информация, когато попълвате форми, участвате в проучвания, анкети или промоции, когато обновявате или попълвате с нова информация своя портал на родители или когатоползвате други възмжности на Ар Ди Ем 2019 ООД услугите
1.3 Информация, необходима за използването на платежните услуги
Контрольорът на данни за плащанията трябва да събере следната информация, тъй като тя е необходима за адекватното изпълнение на договора с вас, Той е длъжен и да спазва приложимото законодателство (като например правилата за борба с прането на пари). Без тази информация няма да можете да използвате Платежни услуги и съотетно Ар Ди Ем 2019 ООД услуги, тъй като се трябва да сте заплатили преди да дойдете в час:
 • Информация за плащане. За да използвате определени функции на Ар Ди Ем 2019 ООД Услугите (като резервация или покупка), може да Ви изискаме да предоставите определена финансова информация (например банковата си сметка или кредитна карта), за да се улесни обработката на плащанията (за плащанията ползваме външен доставчик – например една опция е ePay).
2. Информация, която автоматично събираме от вашето ползване на Ар Ди Ем 2019 ООД Услугите и платежните услуги.
Когато използвате Ар Ди Ем 2019 ООД Услугите и платежните услуги, автоматично събираме информация, включително лична информация, за услугите, които използвате и как ги използвате. Тази информация е необходима за адекватното изпълнение на договора между вас и нас, за да можем да спазим правните си задължения, както и за да можем да предоставим и подобрим функционалностите на платформата и Ар Ди Ем 2019 ООД Услугите.
 • Информация за използването. Събираме информация за взаимодействията Ви с Ар Ди Ем 2019 ООД Услугите, като например страниците или съдържанието, които виждате,
 • Данни за дневника и информация за устройството. Ние автоматично събираме данните от дневника и информацията за устройството, когато имате достъп и използвате Ар Ди Ем 2019 ООД Услугите. Тази информация включва, наред с други неща: подробности за това как сте използвали Ар Ди Ем 2019 ООД Услугите, IP адрес, дати и часове за достъп, информация за хардуера и софтуера, информация за устройството, информация за събития на устройството, уникални идентификатори, данни за срив, данни за “бисквитки” страници, с които сте гледали или сте се занимавали преди или след използването на Ар Ди Ем 2019 ООД Услугите.
 • Бисквитки и подобни технологии. Използваме “бисквитки” и други подобни технологии. Също така може да позволим на нашите бизнес партньори да използват тези технологии за проследяване в Ар Ди Ем 2019 ООД Услугите или да ангажират други, за да проследяват поведението ви от наше име. За повече информация относно използването на тези технологии вижте правилата ни за “бисквитките”.
 • Информация за платежни транзакции. Плащанията на Ар Ди Ем 2019 ООД събират информация, свързана с платежните транзакции, посредством Ар Ди Ем 2019 ООД Услугите, включително използвания платежен инструмент, дата и час, размер на плащането, дата на изтичане на срока на плащане и пощенски код за плащане, имейл адрес в PayPal, IBAN информация, адрес и други свързани с транзакцията данни. Тази информация е необходима за адекватното изпълнение на договора между вас и Ар Ди Ем 2019 ООД за да се позволи предоставянето на платежни услуги.
3. Информация, която събираме от трети страни
Ар Ди Ем 2019 ООД може да събира информация, включително лични данни, които друг предоставя за вас, докато използва Ар Ди Ем 2019 ООД платформа и платежните услуги, както и да получи информация от други източници и да ги комбинира с информация, която събираме чрез Ар Ди Ем 2019 ООД Услугите и платежните услуги. Ние не контролираме или не отговаряме за това как третите страни, предоставящи вашата информация, обработват вашите лични данни, и всяко искане за информация относно разкриването на вашата лична информация трябва да бъде насочено към такива трети страни.
 • Услуги на трети страни. Ако се свържете или влезете в нашите услуги (например с мобилно приложение) чрез услуга на трета страна (напр. Google или Facebook), тази трета страна може да ни изпрати информация като регистрацията и информацията за вашия профил. Тази информация е различна и се контролира от тази трета услуга или от упълномощено от вас лице/ страна, което вие сте оторизирали чрез настройките за поверителност на тази трета услуга.
 • Други източници. До степента, позволена от приложимото право, може да получим допълнителна информация за вас, като например демографски данни или информация за откриване на измами, от доставчици и / или партньори на трети страни и да ги комбинираме с информацията, която имаме за вас.
III. Как използваме информацията
Ние се стараем да минимизираме данните, които събираме и да ограничаваме тяхното използване да е свързано с (1) данни, за които сме получили разрешение, (2) както е необходимо за доставка на Услугите, които сме длъжни да предоставим , или (3) тъй като може да ни се наложи или разрешим да ги ползваме с цел законосъобразност или други законни цели .
Тези употреби включват:
Доставяне, усъвършенстване, актуализиране и подобряване на Ар Ди Ем 2019 ООД Услугите и Услугите, които ви предоставяме. Събираме различни данни, свързани с вашето използване и / или взаимодействие с Ар Ди Ем 2019 ООД Услугите.
Ние използваме тази информация за:
 • Подобряване и оптимизация на прилагането и изпълнението на нашите услуги
 • Да се диагностицират проблемите и да се идентифицират рисковете, грешките или необходимите подобрения в сигурността на Ар Ди Ем 2019 ООД Услугите
 • Събиране на обобщени статистически данни за използването на Услугите ни
 • Да разберем за начина, по който се използват услугите ни и какви продукти и услуги са най-подходящи за вас.
Често, голяма част от събраните данни са обобщени или са статистически данни за това как лицата използват Ар Ди Ем 2019 ООД Услугите и не са свързани с никакви лични данни, но сами по себе си са лични данни или са свързани или свързани с лични данни, съответно.
Споделяне с доверени трети страни. Можем да споделим вашите лични данни с фирми, наши представители за съответния ни център, с филиали от нашето корпоративно семейство, с трети страни, с които сме си партнирали, за да ви позволим да интегрирате своите услуги в софтуерната система и с доверени доставчици на услуги от трети страни, когато тези данни са им необходими за да извършват услуги от наше име, като:
 • Обработка на плащания с кредитна карта,
 • Провеждане на конкурси или проучвания,
 • Комуникиране с вас, като например чрез имейл или доставка на справки,
 • Извършване на анализ на демографските данни на нашите услуги и клиенти.
Ние споделяме вашите лични данни, само ако е необходимо за извършването на улугата от трета страна и тази трета страна има нужда от данните ви, за да извърши тази услуга от наше име. Тези трети страни (и всички подизпълнители), прилагат строги условия за обработка на данни и им е забранено споделяне на вашите данни за други цели, освен ако не са получили вашето съгласие за такова споделяне.
Кои са организациите, свързани с Ар Ди Ем 2019 ООД услугите, които ще ви предоставят услуги и ше имат достъп до вашите данни: Ар Ди Ем 2019 ООД
Достъп до вашите данни може да има и технологичната компания, която обслужва Ар Ди Ем 2019 ООД услугите.
Комуникация с вас. Можем да се свържем с вас директно или чрез доставчик на услуги от трети страни по отношение на продукти или услуги, които сте регистрирали или закупили от нас, като например, необходими за предоставяне на комуникации, свързани с транзакции или услуги. Също така може да се свържем с Вас с оферти за допълнителни услуги, които смятаме, че ще намерите за ценни, ако ни дадете съгласие или когато това е позволено въз основа на законни интереси. Не е необходимо да давате съгласие като условие за използването на нашите услуги. Тези контакти могат да включват:
 • електронна поща,
 • Текстови (SMS) съобщения,
 • Телефонни разговори,
 • Известие за мобилно приложение
Ако събираме информация от Вас във връзка с ко-брандирано предложение, ще бъде ясно в момента на събирането кой събира информацията и чия политика за поверителност се прилага. Освен това при такова предложение ще бъдат описани всички опции за избор, които имате по отношение на използването и / или споделянето на вашите лични данни с партньор, с който ползваме съвместна марка или провеждаме съвместна кампания.
Ако желаете да заявите вашата лична информация да бъде премахната от нашата база данни, моля свържете се с нас на адрес office@melillomethod.eu.
Прехвърляне на лични данни в чужбина. Моля, обърнете внимание, че информацията, събрана от Ар Ди Ем 2019 ООД Услугите, ще се съхранява в Европейския съюз, който може да има различни закони за защита на данните, от страната, в която живеете. Вие се съгласявате с съхраняването и обработката на тази информация в Европейския съюз, като инсталирате и използвате Ар Ди Ем 2019 ООД услугите. Ако използавте нашите услуги от държава различна от държавата, в която се намират нашите сървъри, вашите комуникации с нас може да доведе до прехвърляне на личните Ви данни през международните граници. Също така, когато ни се обадите или започнете разговор, може да ви предоставим поддръжка от едно от нашите глобални местоположения извън вашата страна на произход. В тези случаи вашите лични данни се обработват съгласно тази Декларация за поверителност.
Анализ на уебсайтове. Използваме няколко инструмента за уеб анализи, предоставени от партньори, като Google Analytics да събирате информация за начина, по който взаимодействате с нашите уебсайта или мобилно приложение, включително кои са посещаваните от вас страници, кой сайт сте посетили, преди да посетите нашия уебсайт, колко време отделяте за всяка страница, каква операционна система и уеб браузър използвате и IP информация. Използваме информацията, предоставена от тези инструменти, за да подобрим услугите си. Тези инструменти поставят постоянни “бисквитки” в браузъра ви, за да ви идентифицират като уникален потребител при следващото посещение на нашия уебсайт. Всяка “бисквитка” не може да бъде използвана от никой друг освен от доставчика на услуги (напр. Google за Google Analytics). Информацията, събрана от “бисквитката”, може да бъде предадена и съхранявана от тези партньори по сервиз в сървъри в страна, различна от държавата, в която живеете. Въпреки, че информацията, събрана не включва лични данни, като име, адрес, информация за плащане и т.н., събраната информация се използва и споделя от тях доставчик на услуги и в съответствие с техните индивидуални правила за поверителност. Можете да контролирате технологиите, които използваме, като управлявате настройките си чрез нашата Политика на бисквитките или “банери с” бисквитки “, които може да се представят (в зависимост от URL адреса на посетения уебсайт), когато посещавате нашите уеб страници за първи път или като използвате настройките в браузъра или инструментите на трети страни.
Уебсайтове на трети страни. Нашият уеб сайт и нашите мобилни приложения съдържат връзки към уеб сайтове на трети страни. Ние не носим отговорност за практиките за поверителност или за съдържанието на сайтовете на трети страни. Моля, прочетете декларацията за поверителност на всеки уебсайт, който посещавате.
IV. Как можете да осъществите достъп, актуализирате или изтриете данните си
За по-лесен достъп, преглед, актуализиране или изтриване на лични данни (ако има такива), или да актуализирате предпочитанията си за абонамент, моля, влезте в своя Ар Ди Ем 2019 ООД портал променете данните, които искате да бъдат променени. Алтернативно ако искате данните ви да бъдат премахнати може да се свържете с нас по един от методите, описани в раздел “Контакти” по-долу и ние ще премахнем Вашите лични данни от нашите сървъри максимално в рамките на 30 (тридесет) дни.
V. Как съхраняваме и запазваме данните ви
Ние следваме общоприетите стандарти за съхраняване и защита на личните данни, които събираме и го правим във всички процеси на пристигането и съхраняването на тези данни, като ползваме енкрипция, когато е необходимо. Запазваме лични данни само за толкова дълго, колкото е необходимо, за да се осигурят услугите, които сте поискали и след това за най-различни легитимни правни или бизнес цели. Ако имате въпроси относно сигурността или запазването на личните ви данни, можете да се свържете с нас на адрес office@melillomethod.eu.
VI. Прехвърляне в случай на продажба или промяна на контрола.
Ние може да прехвърлим информация, включително личната ви информация, във връзка със сливане, продажба, реорганизация, придобиване или друга промяна на собствеността или контрола на или върху Ар Ди Ем 2019 ООД или всяка свързана компания (във всеки случай, независимо дали изцяло или поотделно част). Когато възникне някое от тези събития, ние ще полагаме усилия, за да уведомим потребителите, преди тяхната информация да бъде претане да бъде обект на политиката и практиката за защита на личните данни и сигурността Ар Ди Ем 2019 ООД в сегашната му структура.
VII. Промени в нашата Декларация за поверителност
Ние си запазваме правото да променяме Декларацията за поверителност по всяко време. Ако решим да променим Декларацията ни за поверителност, ще публикуваме тези промени в тази Декларация за поверителност и всички други места, които считаме за подходящи, за да сте наясно каква информация събираме, как я използваме и при какви обстоятелства, ако има такива, ние ги оповестяваме. Ако направим съществени промени в тази Декларация за поверителност, ние ще Ви уведомим тук, по електронна поща или чрез известие на нашата начална страница, най-малко тридесет дни преди изпълнението на промените.
IX. Свържете се с нас
Ако имате въпроси, притеснения или оплаквания относно нашата Декларация за поверителност, нашите практики или нашите Услуги, можете да се свържете с нашата служба за отговорна за запаването на лични данни по електронна поща на