MОДУЛ 1: ФИЗИЧЕСКИ И НЕВРОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД НА НОВОРОДЕНОТО И ДЕТЕТО

Въведението в неврологичните разстройства на развитието започва с прегледа на новородено и детето. Това въведение включва също така разбирането и идентифицирането на епигенетичния ефект на околната среда в пренаталния период, както и проблемите по време на раждането, които могат да повлияят на развитието на мозъка от самото начало и този ефект да продължи цял живот.

Mоже да се изкара онлайн само. Сертификат получават сaмо тези, които минат всички модули и издържат тестовете.

Във всеки модул ние ще следваме схемата с последователните етапи от естественото развитие на мозъка, които изграждат неговата невроанатомия и неговата неврофизиология, като всеки път ще акцентираме на специфични мозъчни зони. Целта е накрая курсистът да има експертно познание върху функционалната анатомия и физиология на мозъка от развитийна гледна точка. В този първи модул ще започнем с основната теория за невроните и общата анатомия на мозъка. Ще разгледаме различните етапи от развитието на мозъка от еволюционна гледна точка. Ще прегледаме много подробно етапите на развитие на мозъка, включително формирането и развитието на специфични невронни мрежи, локализацията им в мозъка и мозъчния ствол и латерализацията на хемисферите. Ще дискутираме вертикалната интеграция на мозъка, която започва отдолу нагоре, но в последствие прави възможен регулацията и контролът отгоре надолу. Ще дискутираме също така и хоризонталната интеграция и синхронизация на хемисферите. Ще обсъдим още и епидемиологията на неврологичните поведенчески разстройства и тяхното широко разпространение сред деца, тийнейджъри и възрастни. Ще минем през историята на тези разстройства, изследванията, които са правени върху тях и всичките им различни аспекти. Ще обсъдим гледните точки на официалната наука и традиционните подходи за диагностика и интервенция. Също така ще предоставим на обучаващия се модерни и базирани на последни изследвания методи за разработка на терапевтични планове. След това ще се спрем на физическия преглед на новороденото и детето, който прави оценка на вътреутробното развитие и на това от раждането до 3-годишна възраст. Това включва примитивни рефлекси, неврологична и когнитивна оценка, както и много други параметри. Подходът за интервенция в ранна детска възраст или при деца с много сериозно изоставане в развитието е много различен в сравнение с този при по-големи и по-високо функциониращи деца. От съществена важност за успеха на интервенцията е да се обучат родителите как да разработват и следват домашна програма, която да съпътства терапевтичния план в центъра или кабинета. Това обучение включва упражнения за потискане/интегриране на примитивните рефлекси и специфично хемисферно стимулиране още на ранните етапи от интервенцията и ще бъде обяснено в детайли по време на Модул 1.