Общи условия

О Б Щ И   У С Л О В И Я

на “РДМ 2019″ ООД
относно обучението на деца по системата

МЕЛИЛО МЕТОД

 

“РДМ 2019” ООД (наричано по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”), ЕИК 205682651, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе“ N30, бл. Балкан, вх. Д, ет. 2, ап.5, предоставя услуги по обучение на деца по системата МЕЛИЛО МЕТОД съгласно настоящите Общи Условия. Родител или настойник (наричан по-долу “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”), който желае да запише детето си (наричано по-долу “ДЕТЕТО”) да се обучава по тази система, следва да приеме настоящите Общи Условия, които имат характер на договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВАТ ЗА СЛЕДНОТО:

 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява да осигури провеждането на курс на обучение за ДЕТЕТО по СИСТЕМАТА МЕЛИЛО МЕТОД (наричан по-долу “ПРОГРАМАТА”), в специализиран център за обучение, избран от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ измежду предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да избере да провежда сам програмата в домашни условия.

 

Чл. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ попълва формуляри и въпросници, изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в които посочва данни за ДЕТЕТО си, необходими за да му бъде изготвена ПРОГРАМАТА.

 

Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ организира провеждането на тестове и оценка на ДЕТЕТО в центъра, необходими за да му бъде изготвена ПРОГРАМАТА. Тестовете и оценките се извършват от д-р Робърт Мелило или от обучен по МЕТОДА МЕЛИЛО член на екипа на центъра.

Чл. 4. ПРОГРАМАТА в центъра се провежда в групи до 6 деца.

Чл. 5. Обща информация за ПРОГРАМАТА се съдържа в уебсайта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Конкретната ПРОГРАМА на всяко дете е индивидуална и се прави на базата на резултатите от оценката по Чл. 2 и Чл. 3 от настоящия договор.

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

6.1. Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предварителната оценка на ДЕТЕТО по Чл. 2 и Чл. 3;

6.2. Да изготви ПРОГРАМАТА за обучение на ДЕТЕТО по системата МЕЛИЛО МЕТОД в центъра или в домашни условия;

6.3. Да осигури цялостното изпълнение на ПРОГРАМАТА в центъра.

 

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

7.1. Да заплати предварително таксата за оценка на ДЕТЕТО.

7.2. Да попълни формулярите и въпросниците, предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7.3. Да доведе детето в центъра за оценка.

7.4. Да заплати предварително таксата за посещения в центъра

7.5. Да спазва реда, който е писмено обявен за всички родители от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число изискванията за облекло и др., и да следи за това ДЕТЕТО му да спазва тези изисквания. При нарушения от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ДЕТЕТО му ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да отправи писмено предупреждение до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (връчено на място в центъра или изпратено по електронна поща). Ако нарушението се повтори, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да прекрати настоящия договор предсрочно с писмено съобщение без предизвестие съгласно Чл. 11. в настоящите Общи Условия.

 

Чл. 8. Ако брат или сестра на ДЕТЕТО са вече записани за обучение по програма, предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ДЕТЕТО има право да ползва намаление в размер на 10% (десет процента) от таксата за посещения в центъра.

 

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изрично заявява, че дава своето съгласие, както и съгласие от името на ДЕТЕТО личните данни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ДЕТЕТО, съдържащи се в документите по Чл. 2 на настоящите Общи Условия, да бъдат обработвани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие със Закона за защита на личните данни. Повече подробности относно политиката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обработване на лични данни се посочва в уебсайта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изрично заявява, че ДАВА или НЕ ДАВА своето съгласие ДЕТЕТО му да бъде снимано по време на занятията по ПРОГРАМАТА от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от контрагентите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (или съответно техни служители), провеждащи занятията по ПРОГРАМАТА. В случай на съгласие ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ (или съответно контрагентите му) е длъжен да покаже направените снимки и видеоматериали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да ползва за обучителни и рекламни цели само тези от направените снимки и видеоматериали, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е дал своето писмено съгласие.

 

Чл. 11. Този договор се сключва за срок до приключване на ПРОГРАМАТА. Този договор се прекратява предсрочно:

11.1. По взаимно съгласие на страните;

11.2. С двуседмично предизвестие, отправено писмено на място в центъра или по електронна поща от коя да е от двете страни до другата страна. Ако предизвестието е отправено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ платеното възнаграждение за частта от програмата за обучение, която продължава след изтичане срока на предизвестието. Ако предизвестието е отправено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той има право да му се върне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ половината от възнаграждението за частта от програмата за обучение, която продължава след изтичане срока на предизвестието.

11.3. Със съобщение (писмено, връчено на място в центъра или изпратено по електронна поща) без предизвестие от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (или ДЕТЕТО) е нарушил реда, който е писмено обявен за всички родители и деца от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, бил е предупреден от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за нарушението съгласно т. 7.5. в настоящия договор, и е извършил ново нарушение. В този случай платената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ такса не се връща.

 

Настоящите Общи Условия влизат в сила на 20 януари 2020г. и имат характера на договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 

Съхранението, обработката и използването на личните данни се извършва изцяло в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД), Закона за защита на личните данни и ДЕКЛАРАЦИЯТА – УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ на дружеството„Ар Ди Ем 2019“ ООД публикувана на уеб-сайта.